7560
คณะเกษตรฯ มข.อบรมสมาชิกสภาเกษตรกรขอนแก่น สร้างความร่วมมือระหว่างชุมช

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก ให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกร จังหวัดขอนแก่น นำโดยดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกร จำนวน 38 คน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และสถาบันร่วมสภาเกษตรกร และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์สู่ท้องถิ่นชุมชนและเกษตรกร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า เกษตรเป็นอาชีพที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องอุตสาหกรรมเท่านั้น ในเชิงนโยบายแล้ว คณะเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญกับเรื่องของเกษตรสุขภาพ เราผลักดันไม่ว่าจะเป็นการผลิตพืช การผลิตปศุสัตว์ เราไม่ได้ทำเหมือน 10-20 ปีที่แล้ว แต่จะมาเปิดโลกทัศน์ใหม่ โดยทำให้มีคุณภาพระดับส่งออกในระดับอาเซี่ยน เป็นอาหารสุขภาพให้กับประชาชน ขณะนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้มีการอบรมและจัดตั้งพร้อมที่จะเป็นแหล่งตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยมีหน้าที่สร้างพันธุ์ และเกษตรกรมีหน้าที่ขยายพันธุ์โดยมีหน่วยงานคอยตรวจสอบดูแล หากท่านอยากทำเกษตรผสมผสาน ทำเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพเพื่อออกสู่ตลาด ก็ต้องมีระบบไปตรวจสอบซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ก็พร้อมที่จะผลักดัน เพราะว่าเราทั้งอบรม ตรวจสอบและออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้ ถึงกับขายเฉพาะทางในระดับอาเซี่ยนได้มากขึ้น อาทิ เรื่องผัก เรื่องข้าว เรื่องปศุสัตว์ เนื้อปลอดภัย ประมงปลอดภัย การที่เราเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆนั้น ต้นตอก็มาจากอาหาร ซึ่งคนผลิตอาหารก็คือเกษตรกร แต่คนดูแลและจัดการให้ประสบความสำเร็จได้ก็จะเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย ดังนั้นการสร้างความร่วมมือเหล่านี้ก็จะต้องเกิดขึ้น การจัดตั้งสภาเกษตรกรทำให้เราสามารถขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและของบประมาณในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้มากขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย กล่าวต่ออีกว่า คณะเกษตรใส่ใจเรื่องของชุมชนจริงๆ เช่น ในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั้น แม้แต่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลก็จะได้บริโภคอาหารดีๆที่ปลอดภัย เพราะฉนั้นในการทำงานในปัจจุบันไม่ใช่แค่ส่งเสริมการผลิตอย่างเดียวแต่จะต้องมองตลอดสายการผลิตจนถึงตัวสุดท้ายว่าจะขายอย่างไร สร้างยี่ห้อหรือแบรนด์อย่างไร ณ ที่นี้อยากให้ผู้เข้าอบรมร่วมภูมิใจกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็คือ บริษัทเอกชนบอกว่า ทางด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คืออันดับหนึ่ง ในเรื่ององค์ความรู้ เรื่องคณาจารย์ที่เข้มแข็ง นี่คืออันดับหนึ่ง แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงนักศึกษาว่า ในการที่จะคัดเลือกนักศึกษาเข้าทำงาน เขาต้องมาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อน เพราะนักศึกษาของเราจะร่วมทุกจุด อาทิ ในเรื่องชุมชนก็จะมีนักศึกษาลงไป ในเรื่องปฏิบัติการก็มีนักศึกษาลงไป ดังนั้นเรากำลังสร้างความร่วมมือในเรื่องการเรียนการสอนระหว่างชุมชนกัน เพราะฉนั้น สภาเกษตรกรนอกจากจะช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ต่อไปอาจมีนักศึกษาลงไปช่วยทำงานอย่างนี้ แล้วพวกท่านทุกคนก็จะมีส่วนช่วยผลักดันให้นักศึกษามีคุณภาพ “จุดแข็งของนักศึกษาที่จบจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือ เป็นคนที่มีความอดทน มีความเอื้อเฟื้อ นึกถึงผู้อื่นและชอบการบริการ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เป็นลักษณะมหาวิทยาลัยให้ท่านอย่างเดียว เรามองไว้แล้วว่า ในอนาคตพวกท่านก็ต้องช่วยมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน” รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวในที่สุด ... [20/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
622 people like this