8722
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร ใช้เชื้อรากำจัดโรคและแมลงศัตรูพริก

ia

  • อาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการวิจัยพัฒนาระบบการตัดสินใจและการจัดการห่วงโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่านและชัยภูมิ และอาจารย์ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผู้ร่วมโครงการฯ เป็นวิทยากรอบรม ขยายเชื้อราเขียวไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) และเชื้อราเมตตาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) ในโครงการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกเพื่อเข้าสู่ระบบการผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้เกษตรกร จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ อาทิ นายสุรพงษ์ ฟ้ารักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเลาะ นายศรีวิชัย วงศ์เกษตรศักดิ์ และนายธีระศรีวิพัฒน์รองนายกอบต. นายวิเศษ แดงนกขุ่ม เลขานุการนายกอบต. นายไพฑูรย์ พฤกษพิทักษ์ ปลัดอบต. เจ้าหน้าที่อบต. รองผู้อำนวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม และเกษตรกรจาก 11หมู่บ้าน รวม 113 คน เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ... [04/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
829 people like this