7829
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และนักศึกษาเข้าร่วมงาน Geography of Food และหาแนวทางความร่วมมือที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ia

  • โปรแกรม "Geography of Food" เป็นหลักสูตร international summer ระยะเวลา 2 สัปดาห์ จัดโดย ZHAW Switzerland, KKU Thailand and UNIUD Italy มีนักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คนจาก 3 ประเทศ เป็นหลักสูตรที่มีทั้งบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ทัศนศึกษา อภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับด้าน sustainability in agriculture-food science. โดยการจัดโปรแกรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Mercator Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมด้วย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, คณบดีคณะเทคโนโลยี, คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเดินทางด้วยนักศึกษาจาก 4 คณะรวม 11 คน เข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากนี้ยังมีการเจรจาความร่วมมือในด้านอื่นๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยน นักศึกษา นักวิจัย และการจัด summer school โปรแกรม อื่นๆ ซึ่งในปีหน้า (2557) จะเป็นปีที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป ... [10/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
862 people like this