7212
นศ.ป.เอกสัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา คว้ารางวัลผลงานแบบบรรยาย

ia

  • นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ และนายวีระวัฒน์ นามานุศาสตร์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร นำทีมโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างชื่อคว้ารางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance จากการนำเสนอผลงานศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรฯ ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 (The 5th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar II) จัดขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ University of Tsukuba และ Osaka Prefecture University ประเทศญี่ปุ่น Utah state University สหรัฐอเมริกา และ University Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการใน แบบบรรยาย (oral presentation) รวมกว่า 150 คน มีผลงานนำเสนอ 87 เรื่อง เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ มี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance จากการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มสาขา Biotechnology applications for bioresource conservation and value addition เรื่อง “Effect of hCG with Timed AI Protocol on Conception rate in Dairy cows with Luteal cyst” และนายวีระวัฒน์ นามานุศาสตร์ มี รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ได้รับรางวัลแบบบรรยายในระดับ Excellent performance จากการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มสาขา Biotechnology applications for emerging post surveillance and management in plant เรื่อง “Induced Resistant Property of Luminescent Mushroom (Neonothopanus nambi Speg.) agaist Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) in Tomato” ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 หัวข้อเรื่องดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร(AG-BIO/RERDO-CHE) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน(ABRCSE) ... [25/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1205 people like this