6279
อาจารย์คณะเกษตรฯ เป็นวิทยากรอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย”

ia

  • วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจากคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และเลี้ยงไก่ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก ในหัวข้อเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผสมเทียมสัตว์ในเกษตรกรรายย่อย” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ... [09/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
587 people like this