8188
คณะเกษตรฯ มข.จัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน โดยได้รับเกียรติจากสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Soil and Fertilizer Conference) หัวข้อเรื่อง วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง (Crisis of Soils and Agriculture in a Changing World) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ที่เป็นหนึ่งในสองคณะแรกของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ การปฏิวัติการเกษตรไทย (Thai Agricultural Revolution) และมีการปาฐกถานำ(Keynote address) โดยศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร อดีตนายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทยและนายกราชบัณฑิตยสถาน และ ดร.สำราญ สมบัติพานิช อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2556 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณาจารย์ นิสิตนักศึกษาจากหลายสถาบัน และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวนกว่า 350 คนเข้าร่วมประชุม ... [10/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
736 people like this