8500
ลดเสี่ยงอัคคีภัย คณะเกษตรฯ มข. จัดอบรมบุคลากรงานฟาร์มและห้องปฏิบัติการ

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายฟาร์มและห้องปฏิบัติการ จำนวน 60 คน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี กล่าวเปิดการอบรม มีทีมวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจาก หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งานไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาร่วมให้ความรู้ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 8003 อาคาร AG08 และสนามหน้าอาคารAG01 รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา กล่าวว่า “ด้วยในปัจจุบันแนวโน้มความเสี่ยงต่อสถานการณ์ที่จะเกิดภัยพิบัติต่างๆ อาทิ อัคคีภัย มีความรุนรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะที่มีฟาร์มทดลองและห้องปฏิบัติการเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมการป้องกันอันตรายที่จะเกิดอัคคีภัยขึ้น จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นขึ้น เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับเหตุในเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ อันจะนำไปสู่การลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้” การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น มีวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ โดยวิทยากรจากหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ บรรยายเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นายประธาน สุนทรไชยา หัวหน้างานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ บรรยายเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้า นายมรกต สุบิน สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร บรรยายเรื่อง การลำเลียงและอพยพผู้ประสพภัย นายพิฑูรย์ มูลศรี หัวหน้างานซ่อมบำรุงและปฏิบัติการพิเศษ กองอาคารและสถานที่ และคณะ บรรยายเรื่อง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐานและการแจ้งเหตุ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงพื้นฐาน หากขาดความรู้หรือขาดความระมัดระวังอัคคีภัย อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ ดังนั้นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสายฟาร์มและห้องปฏิบัติการหรือในอาคารทั่วไป ควรรู้จักภยันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัยเพื่อลดภยันตรายที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะได้มีแผนการควบคุมการเกิดอัคคีภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสิ่งที่ควรรู้ ได้แก่ ภยันตรายจากอัคคีภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัย และสุดท้ายคือวิธีใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ... [12/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1007 people like this