7980
งานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร)

ia

  • เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ฝ่ายงานบริหารการวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ(เก็บเบี้ยเกษตร) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 หัวข้อบรรยาย เรื่องแนวทางการเขียนบทความวิจัยในวานสารวิจัยที่มีมาตรฐาน โดยมี ศ.ดร.อรันต์ พัฒนโนทัย เป็นผู้บรรยาย และในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ศ.ดร.ปัทมา วิิตยากร แรมโบ , รศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา , รศ.ดร.สนั่น จอกลอย , ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร , ผศ.ดร.พลัง สุริหาร , ผศ.ดร.สุมนา นีระ , ผศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา , ดร.พัชริน ส่งศรี , รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา , ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข , รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีตระกูลเตียว , ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร , ผศ.ดร.สุภาภรณ์ พวงชมพู , ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ... [15/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
815 people like this