7021
คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4

ia

  • เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 รองศาสตรจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 หัวข้อ “คุณภาพเนื้อ: สมดุลของการผลิตกับความต้องการของผู้บริโภค” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมวิชาการ ซึ่งมุ่งเน้นความสำคัญของระบบการผลิตเนื้อที่ทุกภาคส่วนต้องคำนถึงคุณภาพเพื่อสร้างสมดุลและความเป็นธรรมตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคุณภาพเนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิตจากต้นน้ำถึงผู้บริโภค อีกทั้งเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงศักยภาพในการเป็นแม่ข่ายการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกันระหว่างสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยและศูนย์เครือข่ายการวิจัยเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ในปี 2559 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ความก้าวหน้าของการนำเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์สัตว์เพื่อพัฒนาคุณภาพเนื้อ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 150คน ... [02/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
663 people like this