6516
หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด และคณะ ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ia

  • หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด และ อ.ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้วยแอ่ง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้ นายอำเภอศรีสมเด็จเดินทางมาเป็นประธานในพีธี ซึ่งหัวหน้าสถานีฯ และนายอำเภอศรีสมเด็จยังได้ร่วมหารือถึงความร่วมมือในโครงการบริการสังคม การฝึกอบรมทางการเกษตรต่างๆเช่น การเลี้ยงปศุสัตว์ การทำนาข้าว นาหญ้าเนเปียร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกหลักเกษตรให้กับเกษตรกรในเขตอำเภอศรีสมเด็จได้มีความรู้ทางการเกษตรที่ถูกต้องและนำไปสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป ... [31/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
754 people like this