6327
นศ.ป.เอก สัตวศาสตร์ คณะเกษตรฯ มข.คว้ารางวัลชนะเลิศ เสนองานวิจัยภาคบรรยายยอดเยี่ยม

ia

  • เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 โดยนายทศพล มูลมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานภาคบรรยายงานวิจัยเรื่อง Model testing of induction of multiple follicular growth and atresia in goats สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม โดยมีใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่นำเสนอผลงานชนะเลิศ การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2555 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาสาขาสัตวแพทย์ และสัตวศาสตร์ รวม 250 คน มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย โดยนายทศพล มูลมณี นำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย เรื่อง Model testing of induction of multiple follicular growth and atresia in goats ซึ่งมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย นายทศพล มูลมณี โดยมี รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผศ.นสพ.สุวิทย์ อุปสัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งงานวิจัยในหัวข้อเรื่องนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (ABRCSE) ... [17/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1078 people like this