7172
หัวหน้า สล.ร้อยเอ็ด นำคณะนักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานี

ia

  • ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม พร้อมด้วย ส.พญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล และคุณวิมลรัตน์ บุตรพรหม ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีฯ ได้พานักศึกษาจาก Chongqing University ดูงานที่สถานีฯ ซึ่งนักศึกษามีการซักถามถึงผลการดำเนินงานของสถานี และงานวิจัยที่กำลังทำในขณะนี้ โดยนักศึกษาให้ความสนใจในเรื่องขั้นตอนการผลิตนมโรงเรียน (นมพาสเจอร์ไรซ์) และการทำหญ้าหมัก อ้อยหมัก เป็นอย่างมาก และสนใจทำ mini project เกี่ยวกับการทำหญ้าหมัก ... [31/07/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
740 people like this