4571
คณะเกษตรศาสตร์ รับมอบ Tablet จากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2556 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รับมอบเครื่อง Tablet จำนวน 5 เครื่อง จากนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ หัวหน้าห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของสำนักวิทยบริการ ในการมอบเครื่อง tablet แก่ห้องสมุดคณะ ตามโครงการพัฒนาระบบการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศผ่านอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ (Mobile Access to Digital Collections) ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ และทีมผู้บริหาร ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพการเข้าถึงสารสนเทศแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย บริการ Tablet นี้ เป็นโครงการใหม่ของห้องสมุด ที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ... [02/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
440 people like this