6863
การฝึกอบรมเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก

ia

  • รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ร่วมด้วย ดร.ไกรลาศ เขียวทอง และดร.สำราญ วิจิตรพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการถนอมอาหารหยาบด้วยการทำหญ้าหมัก ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2556 ณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ดโดยในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 30 คนซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรจากบ้านป่าเว่อ จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเกษตรกรรัฐวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์โคนมขอนแก่น รูปแบบการทำหญ้าหมักมีลักษณะสะดวกต่อการใช้งานเนื่องจากเป็นการหมักหญ้าในถุงพลาสติกขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัมขึ้นไปตามความจุของขนาดถุง เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อย หรือฟาร์มขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องมีบ่อหมักขนาดใหญ่ดังเช่นวิธีการเดิมที่ผ่านมา ... [04/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
767 people like this