7164
คณบดีและอธิการบดีศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมูลนิธิ JICF เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น, และ รศ.นพ.ถวัลวงศ์ รัตนศิริ พร้อมด้วย นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทย ประจำญี่ปุ่น พร้อมด้วยภริยา และ นส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรเขตร้อน ณ Jinnai Farm 21 เมืองซับโปโร ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และเจรจาความร่วมมือด้านการให้ทุนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านสหกิจ และการวิจัยด้านการเกษตรเขตร้อนกับมูลนิธี JICF (Japan International Coorporate Foundation) ซึ่งมูลนิธิ JICF ได้มีการให้ทุนการศึกษาแก่คณะต่างๆแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 7 ปี งบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในการเจรจาครั้งนี้จะมีการขยายความร่วมมือสู่งานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตไม้ผลและโคเนื้อพันธุ์วากิว ทั้ง black wagu และ red wagu เพื่อพัฒนาเนื้อคุณภาพในประเทศไทยต่อไป ... [05/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
607 people like this