6588
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับเชิญจากสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นวิทยากรร่วมการอภิปรายกลุ่มเรื่อง “การศึกษาพันธุศาสตร์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ของสัตว์น้ำ และสัตว์บกในประเทศไทยและอาเซียน” ในงานประชุมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมแอมบาสเดร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี ศ. ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย, ศ. ดร. อัญชลี ทัศนาขจร ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รศ. ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, และรศ. ดร. วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ คณะนวัตกรรมจัดการการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นผู้ร่วมอภิปราย ... Link [02/08/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
751 people like this