7914
คณะเกษตรฯ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปี 2555

ia

  • รองศาสตราจารย์ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์IQA(41 ตัวชี้วัด)และตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่กำหนดให้คณะวิชาและสถาบันรายงานผลการประเมินตนเองในระบบ CHE พร้อมทั้งหลักฐานประกอบทุกตัวชี้วัดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย สกอ.จะประเมินฯในระบบ CHE อีกครั้ง เมื่อสถาบันยืนยันผลตรวจการประเมินฯของคณะวิชาและสถาบันแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์ IQA ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ชัย ชูโชติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรียา หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลฉวี แสงชัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ดร.กิติโรจน์ หวันตาหลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกสกอ. และนางสาววรลักษณ์ ศรีอนันต์ สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานฯ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตามเกณฑ์ EdPEx ประกอบด้วย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ดร.เอกพรรณ สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิลาสินี ศรีชุมพวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝึกประสบการณ์ และนางสาวศิริวารินทร์ วานมนตรี สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานฯ โดย รองศาสตราจารย์ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานคณะกรรมการทีม IQA และศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี ธีรตกุลพิศาล ประธานคณะกรรมการทีม EdPEx แนะนำวัตถุประสงค์การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและแนะนำคณะกรรมการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ โดยสรุป 1)ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 9 องค์ประกอบ และการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและภาพประกอบ 2)ผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นผลการดำเนินงานในการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศและกลยุทธ์การบรรลุวิสัยทัศน์ 3)การปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญและการแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีพัฒนาการก้าวกระโดด เป็นกระบวนการ 4 พันธกิจ รวมทั้งปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหาอุปสรรคและความร่วมมือของบุคลากร และรายงานเชิงบูรณาการระหว่าง IQA และ EdPEx ... [06/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
816 people like this