6949
คณะเกษตรศาสตร์แจกพันธุ์ปลาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารศาลาแดง อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภาควิชาประมง จัดกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน ทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธี มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง กล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร กล่าวว่า “กิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่โรงเรียน ทหารผ่านศึก ตำรวจตระเวนชายแดนและแหล่งชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นแหล่งอาหาร เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงาน ชุมชน ในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ.2556 นี้ จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556 โดยเป็นปลาตะเพียน ปลานิล ปลายีสกเทศ จำนวน 800,000 ตัว(แปดแสนตัว) เพื่อเป็นแหล่งพ่อแม่พันธุ์ปลาและเป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีความรู้พื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ความร่วมมือและความร่วมใจของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการมากขึ้น” ซึ่งผู้เข้ารับพันธุ์ปลาได้กล่าวถึงกิจกรรมแจกจ่ายพันธุ์ปลา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของคณะเกษตรศาสตร์ ว่า เป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้เป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมาก อาทิ นายอนุชา บุญใบ ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย ตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่4 แล้ว นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างมาก เนื่องจากได้นำปลาไปปล่อยเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของโรงเรียนที่ดำเนินการจัดทำโครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทำให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามโครงการปล่อยปลา เลี้ยงปลา โดยเด็กนักเรียนมีเวรรับผิดชอบในการให้อาหารปลา ตามหลักสูตรของโครงการเลี้ยงปลาที่เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างหนึ่งของโรงเรียน และสำหรับโครงการดีๆของคณะเกษตร ที่ช่วยเหลือสังคม มีส่วนร่วม และให้ความรู้อย่างนี้ ก็อยากให้มีทุกปี และอยากให้มีการติดตามประเมินผลในเรื่องของการปล่อยปลา มีวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรและชุมชนทั่วไป อยากให้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆให้ได้รับกันอย่างทั่วถึงด้วย” ในขณะที่ ร้อยตำรวจตรีทรงศักดิ์ นาคะอินทร์ บก.ตชด.ภาค 2 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า “บก.ตชด.ภาค 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกปี โดยรับปลาไปแจกจ่ายให้ตำรวจในหน่วยงานนำไปปล่อยเลี้ยงในบ่อของแต่ละคน ซึ่งจะมีการดูแลได้ดีกว่าการปล่อยในสระน้ำใหญ่ๆเมื่อปลาโตแล้ว ก็จะจับมาเป็นอาหารในครอบครัว หรือบางครั้งก็นำมาทำอาหารแบ่งกันกินในหน่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เป็นการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว ช่วยให้กำลังพลได้ลดค่าใช้จ่ายเป็นการประหยัดค่าครองชีพไปในตัว” ... [10/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
613 people like this