13895
คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมมือภาคเอกชนร่วมผลักดัน นมดีจากต้นฟาร์ม รองรับการเข้าสู่ AEC

ia

  • เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานบริษัทผู้ผลิตนมและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ในหัวข้อเรื่อง “นมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AEC” มีคณาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมกว่า 50 คน ณโรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงาน และการประชุมสัมมนานั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงการแข่งขันที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และผู้ประกอบการในธุรกิจอาหารนม เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม นักวิชาการ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ (Charoen Pokphand Group) ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล ตลอดจนเพื่อระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาการผลิตนมให้เป็นนมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AECต่อไป เริ่มจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 คณะผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานที่บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน บรรยายภาพรวมอุตสาหกรรมนมไทยสู่ตลาด AEC และนำทีมเยี่ยมชมโรงงาน และในช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงแรมเขาใหญ่ ลำตะคอง อำภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม ในหัวข้อเรื่อง นมดีจากต้นฟาร์มสู่ตลาด AEC โดยมีนายมนตรี สีหมนตรี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดการประชุม และมีการบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มย่อย ในการระดมสมอง ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำนมไทย จากตัวแทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนมไทย จำนวน 8 บริษัท จากนั้นตัวแทนกลุ่มได้นำเสนอสรุปประเด็นที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนม ต่อมาวันที่ 31 กรกฏาคม 2556 คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปที่ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานภายในฟาร์ม โดยมีนายมาโนชญ์ นาน่วม รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัย เป็นผู้นำชมกิจกรรมภายในฟาร์ม เริ่มตั้งแต่การอนุบาลโคนม ในระยะต่างๆ จนไปถึงการรีดนมโดยใช้เครื่องจักร นอกจากนี้ยังได้เข้าชมโรงงานผลิตชีส ของฟาร์มวิจัยโคนมปักธงชัยอีกด้วย ... [10/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1387 people like this