6141
นศ.ป.เอกสัตวศาสร์ คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัล Excellent Scientific ระดับนานาชาติ

ia

  • งานประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี มีนักวิจัยจาก 44 ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 1,400 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ จำนวน 885 เรื่อง นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข นำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “Effect of rain tree pod meal supplementation on rumen fermentation, microbial population and microbial protein synthesis in dairy steers ได้รับรางวัล Excellent Scientific Oral Presentation Award และ Mr. Viengsakoun Napasirth นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง “Supplementation of cassava chip and sweet potato vine hay on ruminal fermentation, microbial population and digestibility in swamp buffalo”ได้รับรางวัล Excellent Scientific Poster Presentation Award ซึ่งทั้งนางสาวนิราวรรณ อนันตสุข และ Mr. Viengsakoun Napasirth เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ภายใต้การให้คำปรึกษาของ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทั้ง 2 คน สามารถคว้ารางวัล 2 ใน 20 รางวัล ที่งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ: The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ได้มอบให้กับนักวิจัยที่นำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 885 เรื่อง ของนักวิจัยจาก 44 ประเทศทั่วโลก การจัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 15 The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้ที่ให้ความสนใจ รวมทั้งภาคส่วนเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์ทั้งในภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพมนุษย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงหน่วยงานและนักวิจัยในการดำเนินงานด้านวิชาการต่างๆ เพื่อร่วมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ... [06/12/2012]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
1096 people like this