7212
คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคคลในดวงใจ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษาฯ

ia

  • สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ "บุคคลในดวงใจ" ประจำปี 2556 โดยจัดให้ทางกรรมการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เป็นผู้วางแนวทางการคัดเลือกร่วมกับนักศึกษาประจำสาขาต่างๆ โดยบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รางวัลนี้ จะมีคุณสมบัติด้านการให้ความสำคัญกับการเป็นครู-อาจารย์ รักการถ่ายทอด มีจริยธรรม และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาด้วยใจรัก ในปี 2556 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ 1. ผศ.ดร.สันติไมตรี ก้อนคำดี (สาขาพืชไร่), 2. ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา (สาขาพืชสวน), 3. ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี (สาขาพืชสวน), 4. ดร.อุบล ตังควานิช (สาขากีฏวิทยา), 5. ผศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ (สาขาส่งเสริมการเกษตร), 6. ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย (สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม), 7. ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี (สาขาโรคพืช), 8. รศ.ดร.พรชัย ล้อวิลัย (สาขาสัตวศาสตร์) และ 9. รศ.ดร.นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาศ (สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร) ... [28/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
806 people like this