17329
คณะเกษตรฯ มข. รับนักเรียนมัธยมเทศบาล 6 อุดรธานี ดูงานการเรียนการสอน

ia

  • เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 15.00-16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ในโครงการรวมใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน กว่า 300 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7011 อาคารAG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนักเรียนของโรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ที่มาทัศนศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 แผนการเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (สคว.) ในโครงการรวมใจมุ่งสู่มหาวิทยาลัยในฝัน เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอีกคณะหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจต้องการเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า ขอต้อนรับคณาจารย์และนักเรียน ที่ได้ให้ความสนใจมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์ และหวังว่าในปีการศึกษาต่อไปนักเรียนคงได้มาเป็นนักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ด้วย จากนั้นนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ ได้บรรยายถึง การจัดการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน การรับเข้าศึกษา ทุนการศึกษา การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักเรียนได้ซักถามในเรื่องที่สนใจอย่างทั่วถึง ... [12/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1600 people like this