7139
อาจารย์คณะเกษตรฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการ AAAP ครั้งที่ 15

ia

  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) นางสาวนิราวรรณ อนันตสุข Mr. Viengsakoun Napasirth และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 : The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 ภายใต้หัวข้อ Improving Smallholder and Industrial Livestock Production for Enhancing Food Security, Environment and Human Welfare โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) ให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดประทุมธานี มีนักวิจัยจาก 44 ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 1,400 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ จำนวน 885 เรื่อง การจัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 15 The 15th AAAP Animal Science Congress 2012 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้ที่ให้ความสนใจ รวมทั้งภาคส่วนเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการผลิตปศุสัตว์ทั้งในภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพมนุษย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงหน่วยงานและนักวิจัยในการดำเนินงานด้านวิชาการต่างๆ เพื่อร่วมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ... [06/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1024 people like this