7491
คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมผนึกเครือข่ายวิจัยภาคอีสานระดมความคิดทบทวนยุทธศาสตร์วิจัยแห่งชาติร่วมกับ วช

ia

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมออคิด บอลรูม 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 300 คน โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเสนอแนะปัญหาสำคัญ และแนวทางการพัฒนาประเทศทั้งจากภูมิภาคและส่วนกลาง ซึ่งนำไปสู่การทบทวนเนื้อหาสาระสำคัญของนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับต่อไป ให้มีความสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน และเพื่อเชื่อมโยงการวิจัยสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค เกิดการประสานงานกับท้องถิ่นและภูมิภาคที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศและสนับสนุนระบบบริหารงานในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แบ่งเป็น 4 ระดับได้แก่ ระดับที่ 1 นโยบาย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระดับที่ 2 แหล่งเงินทุน โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ระดับที่ 2 หน่วยปฏิบัติงานวิจัย โดย สถาบันการศึกษา ระดับที่ 4 นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย กระทรวง ทบวง กรม เผยแพร่สู่ เอกชน ห้างร้าน ธุรกิจ และประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนนโยบาย โดยเป็นหน้าที่หลักของ วช.ที่จะประสานทุกหน่วยงานมาร่วมเสนอความเห็นเพื่อยื่นมติให้ครม.พิจารณาต่อไป นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. กล่าวว่า การจัดการประชุมระดมความคิดเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559) จัดมาแล้วในจังหวัดเชียงใหม่และสงขลา ครั้งนี้จึงเป็นครั้งที่ 3 ในระดับภูมิภาค โดยมีแผนเสนอนโยบายยาวนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ภายใต้แนวคิดว่า ในอีก 5 ปีข้างประเทศไทยจะมีนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเป็นอย่างไร ผ่านการระดมความคิดของนักวิจัย วิชาการ หน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ “ขณะนี้อยู่ระหว่างหารพิจารณาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 ครม.ยังไม่อนุมัติใช้แผนดังกล่าว ทั้งนี้ต้องผ่านการทบทวนจากระดับภูมิภาคและส่วนกลาง ดังที่ วช.ได้มีการจัดระดมความคิดเห็นสัญจรทั่วทุกภูมิภาค จึงอยากให้ทุกท่านสะท้อนปัญหา แง่คิด ข้อเสนอให้ วช. อย่างตรงไปตรงมาและครบทวน ขอให้ทุกท่านมั่นใจในเครือข่าย วันนี้ วช.อยากรับฟังประเด็นข้อเท็จจริงจากท่าน โดยจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นท่านเอง หากมีประเด็นเร่งด่วนสามารถกำหนดเป็นวิจัยมุ่งเป้าได้ อาทิ ประเด็น ข้าว น้ำตาล ยางพารา โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอุปสรรคของประเทศ และนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไป ”นายกฤษณ์ธวัช กล่าว ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะเครือข่ายวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคของชาติ อีกทั้งยังช่วยเติมเต็มความรู้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์จนนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรี “นักวิจัย วิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน จะร่วมกันพิจารณาเสนอความคิดเห็นในหลากหลายประเด็น อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน เป็นการรวบรวม เสนอความคิดเห็นในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการรับทราบประเด็นปัญหาอุปสรรคได้อย่างทั่วถึง จากนั้นจะนำเสนอเป็นประเด็นเฉพาะกิจเพื่อนำเสนอ ครม. ต่อไป จึงเป็นโอกาสดีที่ในส่วนภูมิภาคตะวันออกฉียงเหนือจะไดมีบทบาทสะท้อนปัญหาอุปสรรค เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์นโยบายพัฒนาประเทศต่อไป” ศ.นพ.วีระชัย กล่าว ... [05/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
693 people like this