4153
สล.ร้อยเอ็ดจัดฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการผลิตโคนมโดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโค

ia

  • ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สล.ร้อยเอ็ดนำโดย ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานี รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ และ อ.สพ.ญ.ดร.วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล วิทยากร ได้จัดฝึกอบรมเรื่องเรื่องเทคนิคการผลิตโคนมโดยบูรณาการเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุ์ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการจัดการระบบสืบพันธุ์ในโคให้กับเกษตรกรจำนวน 25 คน ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงโครอบสถานีฯ โดยการอบรมครั้งนี้เกษตรกรได้รับความรู้อย่างดีทั้งนี้เนื่องจากมีการฝึกปฏิบัติจริง เช่น การดูแลสุขภาพโคที่บาดเจ็บ การล้วงตรวจท้อง การผสมเทียม เป้นต้น ซึ่งในอนาคต ทางสถานีจะจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคในขั้นสูงต่อไปเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ที่พร้อมสำหรับการเลี้ยงโคเชิงธุรกิจต่อไป ... [21/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
445 people like this