7314
คณะเกษตรศาสตร์ มข.ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองภาษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม กวี จุติกุล อาคาร AG 08 สาขากีฏวิทยา หมวดพืชไร่ หมวดกระต่าย หมวดสัตว์ทางเลือกและหมวดประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
765 people like this