7136
คณะเกษตรฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสปป.ลาว ศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • การศึกษาดูงานภาคการเกษตรแบบองค์รวมของคณะผู้บริหารจากสปป.ลาวใน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ เจ้าแขวง นายอำเภอและนักธุรกิจภาคการเกษตร เข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่าน โดยเวลา 16.30 น. คณะศึกษาดูงานได้มาถึงคณะเกษตรศาสตร์ จากนั้น รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร AG 08 จากนั้น เวลา 17.15 น. คณะศึกษาดูงานจาก สปป.ลาวได้เดินทางมาถึงฟาร์ม เพื่อศึกษาดูงานการเกษตรแบบผสมผสาน (การเกษตรแบบบูรณาการ) โดยมีรองศาสตราจารย์บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) เป็นวิทยากร และนางสาวกัลยาณี ศรีนนท์ เป็นผู้ช่วย โดยเริ่มจากฐานการเลี้ยงโคเนื้อพื้นเมือง เป็นฐานเรียนรู้แรก จากนั้นวิทยากรได้พาเยี่ยมชมการเลี้ยงสุกรร่วมกับการเลี้ยงปลา ต่อด้วยการเลี้ยงไก่ร่วมกับการเลี้ยงปลา ซึ่งคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาวให้ความสนใจในฐานนี้ค่อนข้างมาก มีการซักถามกับวิทยากรถึงประวัติการเลี้ยง ราคาการสร้างโรงเรือนบนบ่อปลา รวมถึงปัญหาจากการเลี้ยงในระบบนี้ จากนั้นวิทยากรได้พาคณะศึกษาดูงานมาดูพันธุ์ไก่พันธุ์ใหม่ที่สร้างขึ้นจากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้จดทะเบียนพันธุ์เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ พันธุ์ประดู่หางดำ มข.55 และไก่ชี เคเคยู12 และยังรวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร ซึ่งทางคณะให้ความสนใจส่วนนี้มากที่สุด โดยมีการซักถามวิทยากร ถึงเรื่องการเลี้ยงเบื้องต้น การให้อาหาร รวมถึงลักษณะการนำไปทำอาหาร หลังจากนั้น เวลา 18.15 น. ได้มีการถ่ายรูปหมู่ รวมถึงกล่าวขอบคุณวิทยากรที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร เวลา 18.00 น. ทางคณะศึกษาดูงานจากสปป.ลาวจึงได้เดินทางกลับ ... [27/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
716 people like this