9326
นักวิจัยคณะเกษตรฯ มข.รับโล่เกียรติยศรางวัลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555

ia

  • รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ พร้อมด้วยทีมนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ผศ.พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา ผศ.สจี กัณหาเรียง และ ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง)ในผลงานวิจัยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555 ขึ้น โดยมี ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ประธานคณะกรรมการนโยบาย สกว. เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว.เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ในแต่ละปี สกว.ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณ และมอบโล่เกียรติยศให้แก่คณะนักวิจัย เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่สังคมที่อุดมปัญญาในที่สุด ซึ่งผลงานที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งในปี 2555 นี้ มีผลงานที่ได้รับคัดเลือก 16 ผลงาน ใน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ ผลงานวิจัยกลุ่มในงานวิจัยและพัฒนา ผลงานวิจัยในกลุ่มงานวิชาการและมนุษยศาสตร์ ผลงานวิจัยในกลุ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น/พื้นที่ และ ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ โดยทีมนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศผลงานวิจัยในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา จากผลงานวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์(ไก่พื้นเมือง) รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า ไก่พื้นเมืองเป็นแหล่งอาหารและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนไทยมาโดยตลอดและเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย สกว.และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมมือกันพัฒนาพันธุ์ไก่พื้นเมืองมาตั้งแต่ปี 2545 ทำให้ไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การที่จะมีไก่พื้นเมืองที่มีคุณภาพสูง จะต้องอาศัยการศึกษา การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกพ่อพันธุ์ที่เหมาะสมในการผลิตไก่พื้นเมืองและลูกผสมพื้นเมือง ด้วยเหตุนี้ สกว.และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้ง ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องของผู้บริโภค ผู้ผลิตและวงวิชาการ ในอันที่จะทำให้ได้พันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์กับการพัฒนาไก่พื้นเมืองของประเทศ และสามารถนำองค์ความรู้ด้านวิชาการปรับปรุงพันธุ์เชิงลึกไปใช้ในเชิงธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยต่อไป ... [30/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1280 people like this