6817
อาจารย์สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปศุสัตว์นานาชาติ The 15th AAAP

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา พร้อมนักวิจัยศูนย์ฯ ร่วมประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress" สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมปศุสัตว์ ฯลฯ จัดประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ"The 15th AAAP Animal Science Congress"ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1500 คน จากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 45 ประเทศ ในการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการจำนวนกว่า 100 เรื่อง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Comparative Genomics Among Red Junglefowl, Thai Native Chicken and Commercail Line” พร้อมด้วยนศ.ปริญญาเอก นายภาคภูมิ เสาวภาคย์, นายสมสุข พวงดี, และนางสาวสุกัญญา เจริญศิลป์นักวิจัยศูนย์ฯ ได้นำเสนอโปสเตอร์ในหัวข้อเรื่อง“Detetion of 24-bp Intel Chicken Prolactin and VIPR-I Polymorphism in Synthetic Line Chicken” ... [04/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
939 people like this