3199
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น Mr. Yamamoto Akihiro มาดูงานและร่วมวิจัยเป็นระยะเวลา 35วัน (short-term stay/short-term visit) ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 25 กันยายน 2556 โดยนักศึกษาได้รับทุน JASSO (Japan Student Services Organization) จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางสาขาพืชสวนและห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.สุมนา นีระ สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ... [29/08/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
427 people like this