5782
นักศึกษาพืชไร่เรื่องการผลิตยางพารา ณ บ้านดอนช้าง

ia

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาสาขาพืชไร่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 75 คน ทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปยางพารา เพื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ (134 311) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ บ้านดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ กล่าวว่า สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ และการตลาดของพืชไร่เศรษฐกิจ ในกลุ่มธัญพืช พืชตระกูลถั่ว พืชเส้นใย พืชอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชน้ำมัน และพืชอาหารสัตว์ โดยที่ยางพารา จัดเป็นพืชอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดทัศนศึกษาดูงานการแปรรูปยางพาราขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับยางพารามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์และการตลาดยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กล่าวต่ออีกว่า “นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว ยังช่วยเตรียมความพร้อมในการเรียนและการทำงานของนักศึกษากับหน่วยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชอุตสาหกรรมดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการผลิตยางพารากับเกษตรกรโดยตรง” ... [18/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
862 people like this