6969
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.เป็นองค์ปาฐกประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

ia

  • ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก (Keynote speaker) บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 (The National Graduate Research Conference 2013) มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน โดยให้ความสนใจซักถามแลกเปลี่ยนความคิดร?วมกันอย่างดียิ่ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้จากการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไปได้เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิทยานิพนธ์ และการนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ... [27/08/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
645 people like this