10577
พิธีลงนามความร่วมมือวิชาการและงานวิจัย สกว. มข. และตะนาวศรีไก่ไทย

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัย ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 โดย ศาสตราจารย์ น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัทตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด โดยนายจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทั้งสามฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาสายพันธุ์โดยการคัดเลือกลักษณะการให้ผลผลิตเนื้อและผลผลิตไข่ให้สูงขึ้น พร้อมทั้งทำการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตในด้านต่างๆ เมื่อนำสายพันธุ์ไปใช้เพื่อการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดขึ้น ได้แก่ สมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพเนื้อ ต้นทุนการผลิต รวมถึงการค้นหาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ตั้งแต่การผลิตจนถึงคุณภาพสำหรับผู้บริโภค 2) การศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงคุณภาพของเนื้อไก่ลูกผสมพื้นเมืองกับการเป็นอาหารสุขภาพ (healthy food) และด้านอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกผสมไก่บ้านไทยและไก่เนื้อไทย ได้แก่ การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อคำนึงถึงศักยภาพการผลิตไก่บ้านสำหรับตลาดท้องถิ่น การเลี้ยงในสภาพแวดล้อมของเกษตรกร และความเหมาะสมกับการผลิตเชิงธรรมชาติ เช่น free ranch chicken หรือ organic chicken ในอนาคต และ3) นอกจากด้านการวิจัยและพัฒนาแล้ว โครงการภายใต้ความร่วมมือนี้ยังมีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านไก่พื้นเมืองในระดับปริญญาเอกโดยเอกชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีคณาจารย์จำนวนมากให้เกียรติร่วมในพิธี พร้อมทั้งผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์เข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง โดยพิธีลงนามบัณทึกข้อตกลงความร่วมมือในการทำวิจัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม และกล่าวถึงบทบาทของ ผลงานวิจัยของศูนย์เครือข่ายฯ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านผู้บริโภค (Demand side) ผู้ผลิต (Supply side) และทางวิชาการ โดยทำให้ได้เนื้อไก่ที่มีคุณภาพ และสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาไก่พื้นเมืองของประเทศ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการวิจัยเชิงลึกที่สามารถเผยแพร่ให้แก่ภาคเอกชน ท้องถิ่น และเกษตรกร อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่าย และผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ได้กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานของ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ที่ผ่านมาบรรลุตามวัตถุประสงค์วางไว้ทุกประการ ดังนั้น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมมือกันภายใต้กลไก และการดำเนินงานของโครงการพัฒนาสายพันธุ์ไก่ลูกผสมพื้นเมือง เพื่อรองรับการผลิตระดับอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 ... [09/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
948 people like this