9458
รองผู้อำนวยการ สกว เยียม สล ร้อยเอ็ดหารือความเป็นไปได้ในการผลักดันการเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนให้กับเกษตกร

ia

  • เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 รศ.ดร.จันทร์จรัศ เรียวเดชะ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล ผู้ประสานงานชุดโครงการเนื้อโคขุนคุณภาพ, รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ, ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและเกษตรกรร้อยเอ็ด และ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเดินทางเยี่ยมชมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของ สล ร้อยเอ็ด และพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเลี้ยงโคนมเพศผู้ขุนเพื่อเป็นอาชีพ ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันทั้งฝ่ายชุมชน สกว และ คณะเกษตรศาสตร์ ถึงความเป็นไปได้ในการทำงานวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งประโยชน์ให้เกิดการผลิตเนื้อโคคุณภาพดี และการทดสอบระบบการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเกษตรกรที่มีการทำนาหญ้าและนาอ้อยอาหารสัตว์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ... [07/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
828 people like this