7105
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร Global environment กับ Kyoto University

ia

  • เมื่อวันที่ 15-17 กันยายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเชิญจาก JSPS Core-to-core program เข้าร่วมประชุม The 1st international symposium on formulation of the coorperatio hub for Global Environmental Studies (GSGES) in Indochina region and the 6th Inter-University workshop on education and research collaboration in Indochina region โดยการต้อนรับขอ Prof. Shigeo Fujii, Dean of GSGES และ Assoc. Prof. Kei Mizuno โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่ม CLVT (Cambodia-Lao-Vietnam-Thailand) ณ Hoi An Hotel, Hoi An, ประเทศเวียดนาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมนำเสนอแนวทางความร่วมมือทั้งในภาคบรรยายและโปสเตอร์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการหลักสูตรร่วม, การตั้ง theme วิจัยร่วมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การฝึกงานหรือ internship ในระดับปริญญาตรี และการอบรมระยะสั้นในลักษณะแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี โดยเน้นด้านการจัดการ environment และ social livelihood ... [18/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
619 people like this