6872
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน

ia

  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การใช้อาหารสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปศุสัตว์ในเขตร้อน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์จากประเทศเวียดนาม จำนวน 16 คน ภายใต้โครงการ Enhancing Capacity for Low Emission Development Strategies (EC-LEDS Project)โดยการสนับสนุนจาก U.S.Department of Agriculture (USDA) ... [23/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
581 people like this