7336
คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • ในวันที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดรุณี โชติษยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ ธีรพันธุวัฒน์ รศ.ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ รศ.ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้ว ผศ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ ผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง และ ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง ได้ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Ono Tamao และ Assist. Prof. Dr. Yonekura Shinichi ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการร่วมกันหารือถึงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบันอีกด้วย ... [23/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
656 people like this