9454
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์นำทีมผู้บริหารภาค-สาขาวิชาประชุมความร่วมมือ 50 ปี KKU-RUA และเยี่ยมศิษย์เก่า

ia

  • เมื่อวันที่ 22-24 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารภาควิชาและสาขาวิชา ได้แก่ รศ.ดร.ชัยชาญ วงศ์สามัญ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมการเกษตร, รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร, รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์, รศ.ดร.สมพงษ์ ดุลยจินดาชบาพร หัวหน้าภาควิชาประมง, รศ.วิทยา ตรีโลเกศ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร, ผศ.ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้ประสานงานสาขาโรคพืช, รศ.ดร.วิโรจน์ ขลิบสุวรรณ ผู้ประสานงานสาขากีฏวิทยา, รศ.ดร.สังคม เตชะวงศ์เสถียร แทนผู้ประสานงานสาขาพืชสวน, รศ.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี ผู้ประสานงานสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม, ผศ.ดร.ปรเมศ บันเทิง ผู้ประสานงานสาขาพืชไร่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี และ รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง ผู้ประสานงานฝ่ายไทย โดยมีคุณเตชภาส ฉั่ววิเชียร ข้าราชการประจำสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้ประสานงานฝ่ายกัมพูชา ทีมผู้บริหารได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีโดยทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture นำโดย Dr.Bunthan อธิการบดี การเจรจาความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งด้านความเป็นไปได้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ให้กับคณาจารย์ของ RUA, การแลกเปลี่ยนนักศึกษา internship และ graduate student exchange นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันด้านความร่วมมือทางงานวิจัยในทุกสาขาทางการเกษตร และได้ดูงานทางด้านสัตว์บก สัตว์น้ำ และการผลิตพืชและการจัดการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย และเป็นการเยี่ยมเยียนศิษย์เก่านานาชาติที่จบระดับปริญญาโทและเอกจากทางคณะเกษตรศาสตร์ที่เป็นเจ้าหน้าที่และข้าราชการปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วย นอกจากนี้ ทางทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญให้เข้าพบในสถายเอกอัครราชทูตไทย โดยนาย ธัชชยุติ ภักดี เอกอัครราชทูตไทย นาย สุรพล มณีพงษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสถานทูตให้การต้อนรับ และได้รับความขอบคุณจากทางท่านเอกอัครราชทูต ถึงการร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งการกระชับและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา และทางสถานทูตไทยยังให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำในวันเดียวกัน ... [27/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1166 people like this