8039
อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข.เผยแพร่งานวิจัยลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน

ia

  • อาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประชุมรายงานผลงานวิจัย การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน แลกเปลี่ยนผลการวิจัยและประสบการณ์ กระตุ้นความสนใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อทำวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ อาจารย์ประจำสาขาที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการชุดโครงการ การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรมและลดคาร์บอนในบรรยากาศ ได้รับทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 พร้อมด้วยนักวิจัยในชุดโครงการได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ และอาจารย์ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ ผู้ช่วยนักวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดำเนินงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการนี้ จัดประชุมรายงานผลงานวิจัยและทัศนศึกษาเยี่ยมชมแปลงทดลอง การลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน มีผู้สนใจและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ในช่วงเช้า เป็นการรายงานผลงานวิจัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี แสนจันทร์ และนักศึกษาช่วยวิจัย ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงดินนาเพื่อรักษาผลผลิตข้าวและลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน อาจารย์ดวงสมร ตุลาพิทักษ์ นำเสนอผลการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงดินนาขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยพืชสดและลดการปล่อยแก๊สมีเทน ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วิตยากร แรมโบ และนักศึกษาช่วยวิจัย ได้นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูทรัพยากรดินเสื่อมโทรมโดยการจัดการอินทรียวัตถุและเพิ่มการเก็บกักคาร์บอนของดิน ในช่วงบ่าย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมแปลงทดลองของนักวิจัยภายใต้ชุดโครงการที่ทำการศึกษาการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแปลงนาน้ำฝน ที่บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา และแปลงนาชลประทาน ที่บ้านโคกนางาม ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนผลการวิจัย และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษาปีที่ 4 สาขาปฐพีศาสตร์และสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่มีความสนใจ นับเป็นการกระตุ้นความสนใจในการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่เนิ่นๆด้วย ... [30/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1214 people like this