8622
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.ประชุมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

ia

  • การประชุมระดมความคิดเห็นขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ร่วมมือภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติ จัดโดย เครือข่ายวิจัยภูมิภาคร่วมกับสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าฯ และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 วัตถุประสงค์ในการประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ยุทธศาสตร์การวิจัยระดับภูมิภาค และยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเกิดผล โดยแบ่งประเด็นหัวข้อการประชุมออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 2) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน และ3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติไปสู่การปฏิบัติโดยเครือข่ายและศูนย์ความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้างและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ... [23/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
784 people like this