7142
อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. เสนอผลงานยางพาราในที่ประชุม APRC 2013

ia

  • การประชุมวิชาการยางพาราเอเชียแปซิฟิค หรือ APRC 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยางพาราได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านยางพารา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ประจำสาขาพืชสวน นายสมยศ มีทา นักวิชาการเกษตร และนางสาวนิรมล แสงจันดา นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานด้านยางพาราในการประชุมยางพาราภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 1: Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2013 ที่เป็นเวทีสำหรับนำเสนอ และพัฒนาการวิจัยยางพาราระดับนานาชาติ ครั้งแรก โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม มีนักวิจัยยางพาราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและยุโรป กว่า 400 คน จาก 10 ประเทศ เข้าร่วมประชุม และมีผู้นำเสนอผลงานมากกว่า 120 เรื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี การประชุมวิชาการยางพาราเอเชียแปซิฟิค หรือ Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2013 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีให้กลุ่มนักวิจัยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆด้านยางพารา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ประกอบการ ครอบคลุมด้านการผลิต การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากยางพารา ซึ่งมีหัวข้อการนำเสนอที่สำคัญเกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ ได้แก่ Rubber Agronomy, Socio-Economics and Biotechnology, Rubber Processing and Products, Rubber Compounding and Composites, Rubber Chemistry and Chemical Modification, Industrial Rubber Application ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ทำวิจัยทางด้านยางพาราระหว่างประเทศต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นำเสนอผลงานภาคบรรยาย เรื่อง Rubber Trees Affected by Necrotic Tapping Panel Dryness Exhibit Poor Transpiration Regulation under Atmospheric Drought และนางสาวนิรมล แสงจันดา นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ เรื่อง The Influence of Rainfall on Growth of Rubber Trees in Marginal Area of Northeast Thailand ... [25/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
883 people like this