10330
คณะเกษตรฯ มข. อบรมนักวิจัยจากเวียดนาม ผลิตน้ำเชื้อโค-กระบือแช่แข็ง

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษาดูงานผลงานภาควิชาสัตวศาสตร์และอบรม ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชา และรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิชาการและการวิจัย ให้การต้อนรับ Dr. Mai Van Sanh, Dr. Le Van Thong และ Mr. Ha Minh Than นักวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนำเข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบของที่ระลึกขอบคุณ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานและอบรมระยะสั้น เรื่อง การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ: Semen production and AI techniques ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2556 การเข้าศึกษาดูงานและอบรมระยะสั้นของนักวิจัย จากสถาบันวิจัยแห่งชาติด้านปศุสัตว์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครั้งนี้ มี รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็นผู้จัดการดูแล โดยนำนักวิจัยชาวเวียดนาม เข้าอบรม การผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งและเทคนิคการผสมเทียมในโค-กระบือ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพของภาควิชาสัตวศาสตร์ เยี่ยมชมฟาร์มวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาดูงานเพิ่มเติมที่ ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สหกรณ์โคนมจังหวัดขอนแก่น จำกัด ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย บ้านโนนสว่าง-บ้านโนนอุดม อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ... [23/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1197 people like this