7992
คณะเกษตรฯ มข. ประชุมบัณฑิตศึกษา RGJ Seminar Series XCVII วิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์

ia

  • นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว.ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จัดประชุมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา: RGJ Seminar Series XCVII ประเด็น การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุม และการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการวิจัยและการสนับสนุนการในระดับบัณฑิตศึกษาด้านการผลิตสัตว์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ประสานงานโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เป็นผู้ประสานงานการจัดสัมมนา มีคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ผู้ประสานงานโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก กล่าวว่า การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสกว. ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการผลิตสัตว์ ซึ่งกิจกรรมนี้นอกเหนือจากการเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาแล้วยังประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์ของประเทศ เพื่อเป็นการนำเสนอแนวทางการวิจัยด้านการเพิ่มผลิตสัตว์ของประเทศ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเสนอผลงานวิจัยและมีผู้ได้รับรางวัลทั้ง Oral presentation award และ Poster presentation award โดย Oral presentation award มีนายสุบรรณ ฝอยกลาง รับรางวัล Best presentation award และ นายกัมปนาจ เภสัชชา รับรางวัล Complementary presentation award ส่วน Poster presentation award มีนายจิรัฐติ ธรรมศิริ รับรางวัล Best presentation award และนายกันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ รับรางวัล Complementary presentation award ... [25/09/2013]




    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
917 people like this