8550
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. อบรมทักษะการจัดดอกไม้เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพ

ia

  • อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะวิชาชีพการจัดดอกไม้ ในหัวข้อ ช่อดอกไม้แสนหวาน (sweet bouquet) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคัดเลือกดอกไม้ และการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวอย่างง่าย โดยได้รับการตอบรับจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรม จำนวน 20 ท่าน เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น.ณ ห้องชวนชม อาคารปฏิบัติการพืชสวน สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี กล่าวว่า การจัดดอกไม้ นับเป็นกิจกรรม ที่สร้างรอยยิ้ม และเรียกความสนใจ ให้กับผู้พบเห็นได้เสมอ เนื่องจากการจัดดอกไม้ มีความงดงาม เป็นสื่อที่ใช้แสดงความสดชื่น ความปรารถนาดี ระหว่างผู้ให้ไปยังผู้รับ อีกทั้งปัจจุบัน มีความต้องการใช้ดอกไม้ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านการตกแต่งสถานที่ การจัดประชุม และการแสดงความชื่นชมยินดี ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การจัดดอกไม้ที่ดี ย่อมต้องมีแบบแผน หลักการ ตลอดจนเทคนิควิธีการต่างๆจากผู้มีความชำนาญ อันจะทำให้ผลงานออกมาโดดเด่น น่าสนใจ นอกเหนือจากการที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้แล้ว ในระหว่างการเข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรมยังได้รับความเพลิดเพลินและผ่อนคลายด้วย โดยหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้รับช่อดอกไม้ซึ่งเป็นผลงานของตัวเอง ติดมือกลับบ้านด้วย ... [22/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
936 people like this