7163
อาจารย์คณะเกษตรฯ มข. รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทยดีเด่น

ia

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น จอกลอย สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้รับรางวัลนักวิจัยและพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่วไทย ดีเด่น เนื่องจากมีผลงานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง ระบบการผลิตถั่วลิสงเมล็ดโต และระบบการผลิตถั่วลิสงในระบบควบคุมการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซิน จากนายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ในการประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 4 :บทบาทของถั่วไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถัวลิสงและพืชไร่วงศ์ถั่วชนิดอื่นๆ และเป็นเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยและผู้เกียวข้อง อันจะนำไปสู่เครือข่ายความร่วมมือในการกำหนดแนวทางงานวิจัย และพัฒนาพืชไร่วงศ์ถั่ว ให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและสอดรับกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน ... [21/09/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
831 people like this