5806
งานบริการวิชาการและวิจัยจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม

ia

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2556 งานบริการวิชาการและวิจัย ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยงและฝึกหัดนกสวยงาม ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จริวัฒน์ สนิทชน รองคณบดฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรม มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุชีลา เตชะวงศ์ และอาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ จากสาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรอบรมตลอดหลักสูตร 1 วัน ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องหลักการเลือกชนิดผัก เพื่อปลูกตามฤดูกาล และการเตรียมต้นกล้า การปลูกและการดูแลรักษาการจัดการน้ำและศัตรูผัก รวมไปถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการฝึกปลูกผักกับสถานที่จริง ... Link [10/02/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
484 people like this