6652
คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2556 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์สุขชาติ เกิดผล ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ผู้แทนสายผู้สอน นางจินตนา บุญจันทร์ ผู้แทนสายสนับสนุน และนายดำรง แสงสีเรือง ผู้แทนสายสนับสนุนลูกจ้างประจำ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 115 คน เป็นคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 38 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 77 ท่าน ... [03/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
744 people like this