4810
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่

ia

  • เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มข. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ... [03/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
500 people like this