6861
ศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4

ia

  • ทางสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการศิษย์เก่าร่วมสอนและแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่ตลาดงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาพืชไร่ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติของการทำงานจากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่ที่จบและทำงานแล้ว ได้แนวคิดเพื่อเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งานและก่อนทำงาน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่แต่ละชั้นปีกับศิษย์เก่าที่จบไปแล้ว ซึ่งได้จัดในวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2556 ณ อาคารพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1000 people like this