7898
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอดจนมารยาทในการเข้าสังคม ณ โรงแรมพูลแมน จ.ขอนแก่น ... [07/10/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1158 people like this